Wersje językowe
Masz pytania? zadzwoń

♦ WYSYŁKA W 24H ♦ NAJNIŻSZE CENY ♦ DO 30 DNI NA ZWROT ♦ NAJNOWSZE KOLEKCJE ♦  EXPRESOWA DOSTAWA ♦

Regulamin konta Allegro

Regulamin sklepu na Allegro

Reklamacja

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Ilekroć w niniejszej sekcji jest mowa o Kupującym uprzywilejowanym, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny („Konsument”) lub – dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 4. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Sklepie.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres ul. Fabryczna 3A/4, 84-315 Maszewo Lęborskie.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 


 

Zwroty

 1. Ilekroć w niniejszej sekcji jest mowa o Kupującym uprzywilejowanym, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny („Konsument”) lub – dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego („Przedsiębiorca uprzywilejowany”).
 2. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Prawo to nie przysługuje podmiotom innym niż Kupujący uprzywilejowany.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 4. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). W tym celu Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Kupujący uprzywilejowany powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o jego odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu tylko koszt dostawy towaru do Kupującego uprzywilejowanego, w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu, oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy towaru.
 8. Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący uprzywilejowany.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Fabryczna 3A/4, 84-315 Maszewo Lęborskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 12. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak prawa odstąpienia od umowy:

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PURE OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Fabryczna 3A/4, 84-315 Maszewo Lęborskie
adres e-mail: biuro@pureocean.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

O sprzedającym

Koszt zamówienia

 1. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar wskazana w ofercie oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 4. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

Realizacja przyjętego zamówienia

 1. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Niemcy, Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 4.
 3. Zarówno przygotowanie towarów do wysłania, jak i ich nadanie odbywa się w dni robocze.
 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Użytkownik ma prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  • przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

  a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:
   • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez administratora prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@pureocean.pl
 4. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:
  • umowy lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika, zmierzających do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) - celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie zamówienia Kupującego lub podjęcie na żądanie Użytkownika działań zmierzających do zawarcia umowy;
  • ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – celem przetwarzania w tym przypadku jest wywiązanie się z ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych;
  • prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na przetwarzaniu danych w następujących celach:
   1. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
   2. wyświetlania dopasowanych do Użytkownika reklam – celem przetwarzania w tym przypadku jest marketing towarów lub usług Sprzedawcy;
   3. odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia Użytkownika – w przypadku, gdy Użytkownik przekaże Sprzedawcy zapytanie lub zgłoszenie, które nie ma związku z umową.
 7. Podanie danych koniecznych do zrealizowania zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy. W przypadku pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy.
 8. W związku z prowadzeniem Sklepu i wyświetlaniem dostosowanych do Użytkownika reklam, Sprzedawca wykorzystuje profilowanie – w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli zezwoli na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami może być zainteresowany Użytkownik, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez niego treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, będą bardziej dostosowane do Użytkownika i jego potrzeb. Profilowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.
 9. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedającym przestanie ciążyć obowiązek prawny, związany z rachunkowością;
  3. Sprzedawca uwzględni sprzeciw Użytkownika dotyczący przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy lub dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  4. upłynie czas wynoszący 12 miesięcy od ostatniej wizyty Użytkownika w Sklepie – w przypadku danych związanych z wyświetlaniem dopasowanych do Użytkownika reklam;
  5. w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę zapytania lub zgłoszenia Użytkownika, które ma związek z zawartą umową - do momentu zrealizowania zamówienia;
  6. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
  - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 10. Sprzedawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają go w prowadzeniu działalności. Podmioty te przetwarzają dane Użytkownika wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedawcy. Poniżej znajduje się lista odbiorców danych Użytkownika:
  • operator internetowej platformy handlowej
  • dostawca płatności
  • hurtownia
  • podmiot zapewniający dostawę towaru
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • biuro rachunkowe
  • podmiot zapewniający system ratalny a ponadto, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Sprzedawca jest obowiązany udostępnić im dane.

Zastrzeżenia

 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Przez pojęcie „Kupujący uprzywilejowany” rozumie się konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny lub – dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl